Technologia Google TłumaczTłumacz
Technologia Google TłumaczTłumacz

Kredyt hipoteczny na nieruchomości – informacje podstawowe

Pomimo spadku cen nieruchomości w Polsce w wyniku kryzysu gospodarczego, ceny nieruchomości (w szczególności w dużych aglomeracjach) są nadal bardzo wysokie w stosunku do osiąganych zarobków mieszkańców Polski. W związku z powyższym duża część osób decydująca się na zakup nieruchomości korzysta z kredytu hipotecznego.

Wznowienie postępowania w sprawie cywilnej

Co do zasady, zgodnie z art. 199 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania cywilnego (kpc) sąd odrzuca pozew/wniosek „jeżeli o to samo roszczenie pomiędzy tymi samymi stronami sprawa jest w toku albo została już prawomocnie osądzona”. W praktyce zdarzają się jednak sytuacje, w których po prawomocnym zakończeniu sprawy cywilnej wyjdą na jaw nowe, nieznane w chwili orzekania przez sąd dowody, czy też w chwili procedowania pozwany/uczestnik nie miał możliwości działania, etc. W takiej sytuacji zastosowanie ma instytucja wznowienia postępowania (art. 399 – 4161 kpc).

Renta planistyczna

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że w przypadku zbycia przez właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, której wartość wzrosła na skutek uchwalenia bądź zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wójt, burmistrz lub odpowiednio prezydent miasta, pobiera jednorazową opłatę zwaną rentą planistyczną lub opłatą planistyczną.

Polski system opodatkowania nieruchomości jest przestarzały

W aktualnym systemie opodatkowania nieruchomości w Polsce zasadniczym czynnikiem decydującym o wysokości obciążenia podatkowego jest kryterium powierzchniowe. Odseparowania wysokości obciążenia podatkowego od kryterium wartości nieruchomości czyni ów system przestarzałym i w opinii licznych ekspertów niesprawiedliwym.

Wchodzą nowe regulacje dotyczące rynku materiałów budowlanych / Materiały budowlane: niebawem wszystkie tylko ze znakiem CE

Już za kilka tygodni od 1 lipca wszystkie materiały budowlane obecne na rynku będą musiały posiadać oznakowanie CE. Producenci oceniają, że nowe regulacje wpłyną na bezpieczeństwo dostępnych materiałów, gdyż wyższe wymagania sprzyjają wyeliminowaniu z rynku niskiej jakości produktów. Podnoszą także odpowiedzialność producentów i importerów.

Decyzja o warunkach zabudowy jako główny instrument planowania w Polsce

Zgodnie z wolą Ustawodawcy, wyrażoną w Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.), kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, należy do zadań własnych gminy. Wydaje się, że głównym celem/założeniem Ustawy było uchwalanie przez gminy planów zagospodarowania przestrzennego, czego efektem miało być ustalenie przeznaczenia terenów oraz określenie ich sposobów zagospodarowania i zabudowy.
 

Czy deweloper zmusi Cię do nabycia również garażu?

W miejskim krajobrazie, w dużych aglomeracjach można dostrzec problem z brakiem miejsc postojowych, szczególnie przy dużych osiedlach mieszkalnych. Deweloperzy, którzy realizują nowe inwestycje, są zobowiązani przepisami prawa do uwzględnienia w projekcie również odpowiedniej ilości miejsc postojowych. W obecnych czasach, praktycznie większość nowych budynków mieszkalnych posiada garaże. Jednakże należy postawić pytanie, czy deweloperzy mogą minimalizować swoje ryzyko sprzedania nie wszystkich miejsc postojowych i zobowiązać klienta, który chce nabyć lokal mieszkalny do nabycia również miejsca postojowego w garażu? Sąd Najwyższy uznał, że zapis w umowie zobowiązujący klienta, który nabywa lokal, również do nabycia garażu, nie jest klauzulą abuzywną, tj. niedozwolonym zapisem umownym.

Sytuacja lokatorów kamienicy/budynku w przypadku zamiaru sprzedaży lub wyburzenia nieruchomości przez nowych właścicieli

W mediach co jakiś czas pojawiają się informacje o problemach lokatorów z nowymi właścicielami nieruchomości. Zazwyczaj nowymi właścicielami kamienic, bądź innych nieruchomości budynkowych, w których co do zasady usytuowane są mieszkania komunalne, są potomkowie przedwojennych właścicieli, którzy w drodze wyroku Sądu odzyskali własność, ewentualnie inne osoby, które zdecydowały się nabyć nieruchomość od gminy.

Szybciej zbudujesz dom

Uproszczenie procedur budowlanych i skrócenie czasu wydawania pozwoleń na budowę obiecywał premier w swoim expose. Prace nad tego rodzaju rozwiązaniami zaczynają wreszcie nabierać realnych kształtów. Na wczorajszym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt założeń nowelizacji prawa budowlanego przygotowany przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Sytuacja właścicieli wyodrębnionych lokali kamienicy/budynku w sytuacji nabycia od gminy pozostałej części nieruchomości przez osobę trzecią

Zdarzają się takie sytuacje, w których gmina będąc współwłaścicielem budynku, w którym znajduje się w większość lokali komunalnych, a tylko część lokali wyodrębnionych/własnościowych postanawia sprzedać pozostałą część w nieruchomości podmiotowi trzeciemu, a podmiot ten stał się większościowym współwłaścicielem nieruchomości.

Usunięcie słupa z nieruchomości nie takie proste

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że w przypadku chęci zakupu nieruchomości na której posadowiony jest słup energetyczny lub stacja transformatorowa (stacja trafo) należy dokładnie przemyśleć, czy godzimy się na posiadanie nieruchomości z takim słupem wysokiego napięcia lub stacją transformatorową, gdyż ewentualne usunięcie tych urządzeń nie będzie proste.

WARUNKI JAKIE MUSI SPEŁNIAĆ LOKAL PRZEZNACZONY NA APTEKĘ

Założenie apteki wiąże się z obowiązkiem znalezienia lokalu, który będzie spełniał określone prawem wymagania. Kwestię tą regulują Rozporządzenia, w szczególności Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 roku w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki. (Dz.U. nr 171 poz. 1395).

Wybrane firmy z katalogu

HEGRA Nieruchomości Paweł Kępski

Bydgoszcz 85-713, woj. kujawsko-pomorskie, Poland

+ Szczegóły

BUCIK

Góra Kalwaria 05-530, woj. mazowieckie, Poland

+ Szczegóły

Artykuły sponsorowane

W Łodzi przybywa hoteli i biurowców

Zasoby biurowe Łodzi zwiększą się niedługo o ponad 100 tys. mkw. powierzchni, a baza noclegowa w mieście wzrośnie o 40 proc.  

Inwestorzy napływają do Polski

Wartość transakcji zakupu nieruchomości komercyjnych w Polsce w 2018 roku była najwyższa w historii rynku
Polska należy do nielicznych krajów w Europie, w których aktywność inwestycyjna w segmencie nieruchomości komercyjnych rośnie. Dobra pozycja gospodarcza państwa, w tym wskaźniki dotyczące wynajmu powierzchni komercyjnych stwarzają sprzyjające warunki do inwestowania.

Deweloperzy o zmianach przepisów związanych z obrotem gruntami rolnymi

Czy proponowane zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego ułatwią firmom zakup ziemi pod inwestycje mieszkaniowe? Jak przygotowywaną nowelizację przepisów o obrocie gruntami rolnymi oceniają deweloperzy? Sondę prezentuje serwis nieruchomości dompress.pl.

Co planują deweloperzy?

Jaką strategię przyjęły firmy budujące mieszkania na 2019 rok? Jakiego rodzaju inwestycje zamierzają wprowadzać? Czy deweloperzy planują dywersyfikować portfele inwestycyjne i realizować projekty w innym segmencie niż mieszkaniowy? Które firmy zakładają ekspansję na nowe rynki? Sondę przeprowadził serwis nieruchomości dompress.pl.